ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ   www.amnatspecial.com 

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 รายงานประจำปี (SAR) 2557
     ปกดาวน์โหลด
     คำนำดาวน์โหลด
     สารบัญดาวน์โหลด
     ตอนที่ ๑ดาวน์โหลด
     ตอนที่ ๒ดาวน์โหลด
     ตอนที่ ๓ดาวน์โหลด
     ตอนที่ ๔ดาวน์โหลด
     ภาคผนวก กดาวน์โหลด
     ภาคผนวก ขดาวน์โหลด
     ภาคผนวก คดาวน์โหลด
     ภาคผนวก งดาวน์โหลด
     ภาคผนวก จดาวน์โหลด
     อ้างอิงดาวน์โหลด
     รายชื่อคณะกรรมการดาวน์โหลด
 ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์ฯ อำนาจเจริญ 2557
     ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2557ดาวน์โหลด
     ประกาศใช้มาตรฐาน 2557ดาวน์โหลด
 รายละเอียดการรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ
     แก้ไขประกาศวันสอบคัดเลือกบุคลากรตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
     ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
 เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
     การศึกษาความสามารถในเรื่องการนับเลข ๑– ๑๐ ของเด็กที่มีความพกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ กรณีศึกษา เด็กชายจิรวัชร ทับบุญ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 255ดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการสอน อวัยวะน่ารู้ เพื่อศึกษาความสามารถในการรับรู้เรื่องอวัยวะ ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
 รายละเอียดการรับสมัคร พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่
     รายละเอียดการรับสมัครลูกจ้างช่วงคราวดาวน์โหลด
     รายละเอียดการรับสมัครพนักงานราชการดาวน์โหลด
 ประกาศค่าเป้าหมายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำน
     ค่าเป้าหมายดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายดาวน์โหลด
 ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำน
     แนบท้ายท้ายประกาศใช้มาตรฐานดาวน์โหลด
     ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
 เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (วิจัยใน
     ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ชุดการสอน Package of live เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐาน เรื่องสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยวิธีการสอนอ่านเป็นคำ กรณี : เด็กชาดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง ชุดการสอนตารางเวลาพาสนุกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาโดยการเรียนรู้ ผ่านการมองของนักเรียนที่มีความต้องการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด อำนาจเจริญดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเร่ือง การเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการแปรงฟันของ ด.ญ.ฟ้าใส ใจดี (นามสมมุติ)โดยใช้สื่อการเรียนการสอน นิทาน POP – UP เตือนใจ เรื่อง “หมีน้อยไม่แปรงฟัน”ดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคการสอนซ้ำจากชุดการสอน “ลากหลากหลายสู่ลายมือ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียนเส้นตามรอยประของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกหัดลีลามือ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการลากเส้น ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดการสอนแบบฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน.ดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ชุดการสอนในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกเลข จำนวนสองจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน10 ของนักเรียนที่มีความความบกพร่อง ทางการได้ยินดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้การศึกษาการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อฝึกสมาธิสั้นในเด็กออทิสติก ของเด็กชายญาณพัฒน์ เรียงมาดาวน์โหลด
     ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
 ประเมินคุณภาพภายใน54
     ข้อมูลpdfดาวน์โหลด
     ข้อมูล1ดาวน์โหลด
 โปรแกรม IEP online
     serial number รร. ชุมชนบ้านคำพระดาวน์โหลด
     โปรแกรม IEP Online ตัวใหม่ค่ะ 21062559ดาวน์โหลด
     ลิ้งดาวโหลดคูมือการใช้ดาวน์โหลด
     Serial Numberดาวน์โหลด
     คำชี้แจงดาวน์โหลด
 รายละเอียดการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึก
     รายละเอียดการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
 เทคนิคการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
     สอนเขียนดาวน์โหลด
     ทัชแม็ทดาวน์โหลด
     ภาพปริศนาดาวน์โหลด
     อ่านเขียนเล่นคำดาวน์โหลด
     สอนคณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
 เอกสารอบรมแกนนำเรียนร่วม
     แบบฟอร์ม IIPดาวน์โหลด
     ตัวอย่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สพป.อจดาวน์โหลด
     แบบฟอร์ม IEPดาวน์โหลด
     คป.04ดาวน์โหลด
     คป.01ดาวน์โหลด
     แบบคัดกรอง 2556ดาวน์โหลด
 ข้อมูลนักเรียน2555
     ข้อมูลนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 2555ดาวน์โหลด
 วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2555
     ชุดการสอน“กล่องเสียงปลุกภาษา” เพื่อการฝึกฟังการจำแนกเสียงดาวน์โหลด
     การแก้ปัญหาการไม่รู้จักชื่อสัตว์ต่างๆของเด็กชายบุริมนาถ อาจศัตรู โดยใช้สื่อการสอนดาวน์โหลด
     การพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กที่มีความบกพร่องทางดาวน์โหลด
     การพัฒนาความสามารถทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กที่มีความบกพร่องดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะ Happy Line ในการฝึกษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อนำไปสู่การเขียนเบื้องต้นของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากรณีศึกษาเด็กหญิงเหมยซาน บ้านนา นามสมมุติดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมรูปทรงหรรษาเพื่อพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือดาวน์โหลด
     ผลการใช้วิธีการวิเคราะห์งาน เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาดาวน์โหลด
 จำนวนนักเรียนที่รับบริการปี2556
     รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับบริการปี2556ดาวน์โหลด
 รับสมัครพี่เลี้ยง
     รายละเอียดการรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการดาวน์โหลด
 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน 2555
     ค่าเป้าหมาย 2555 มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษฯดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน 2555ดาวน์โหลด
 ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน 2554
     ค่าเป้าหมาย 2554 มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษฯดาวน์โหลด
     ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน 2554ดาวน์โหลด
 แนนท้ายประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
     แนบท้ายประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษดาวน์โหลด
 ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนา
     ประกาศใช้มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญดาวน์โหลด
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 78
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.245.72
คุณเข้าชมลำดับที่ 185,703

ตรวจหวย

 

แบบสอบถาม
      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ภายในบริเวณศูนย์ราชการส่วนที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
Tel : 045-523043   Fax : 045-523043
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.